top of page
1.0   KONTAKT
2.0   LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
3.0   PRINCIPER
4.0   VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
        4.1 Anmälan nyhetsbrev
        4.2 Integration webb
5.0   MARKNADSKOMMUNIKATION
6.0   AVSLUTA NYHETSBREV
7.0   DELNING AV DINA UPPGIFTER
8.0   MED DITT UTTRYCKLIGA SAMTYCKE
9.0   IDENTIFIERING KRÄVS FÖR TILLGÅNG AV 
10.0  HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER
11.0  HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER
12.0  LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH SOCOALA MEDIA
13.0  COOKIES, SPÅRPIXLAR OCH HUR VI ANVÄNDER DEM
14.0  LISTA ÖVER VÅRA ANVÄNDA COOKIES OCH SPÅRPIXLAR 
15.0  ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETS POLICY

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen https://www.kattegatfarming.com (nedan kallad ”webbplatsen”) och utfärdas av Kattegat Farming AB, ett företag som är bildat enligt svensk lag, med organisationsnummer 5592-12-9026 och säte på adress Kattegat Farming AB, Olastop 5859, 269 95 Båstad. 

 

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och/eller har några frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via epost info@kattegatfarming.com eller skicka ett brev till Datasekretess, Kattegat Farming AB, Olastorp 5859, 269 95 Båstad.

Lagar och förordningar.

Den information som vi samlar in, använder och behandlar samlas in i enlighet med: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller ”GDPR”) samt den svenska dataskyddslagen (Personuppgiftslagen 1998:204).

Principer


Denna policy grundar sig på följande principer:

Personuppgifter skall behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt.

Personuppgifter skall endast samlas in för särskilda, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Personuppgifter skall vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandling.

Personuppgifter skall vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade, och alla ansträngningar ska göras för att utan dröjsmål radera eller rätta dem.

Personuppgifter skall förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade endast så länge som är nödvändigt för behandling.

Personuppgifter skall behandlas på ett sätt som garanterar tillräcklig säkerhet.

Personuppgifter får inte delas med tredje part utom när det är nödvändigt för att de skall kunna tillhandahålla tjänster enligt överenskommelse. Den registrerade måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

Personuppgifter är uppgifter som kan användas till att identifiera eller kontakta dig.
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. Även om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig.

 

I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras känsliga personuppgifter som ”kategorier av personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning”.
Vi åtar oss att se till att den information vi får in och använder är lämplig för nedanstående ändamål.

a. När du anmäler dig till ett nyhetsbrev

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter:

e-postadress, fullständigt namn.

Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål:

så att du kan få uppdateringar om Kattegat Farmings projekt, så att du kan få marknadsföringsmeddelanden via e-post eller sms, så att vi kan skicka undersökningar om våra tjänster och produkter till dig och så att vi kan meddela dig om ändringar i våra tjänster.

De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för kontakten mellan dig och Kattegat Farming (för att kunna behandla din ansökan och dina prenumerationer), för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och våra legitima intressen*.

b. När du interagerar med vår webbplats

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter:

e-postadress, information som samlas in när du besöker vår webbplats.

Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål:

så att du kan anmäla dig till våra nyhetsbrev och få information, nyheter och erbjudanden om våra produkter, så att vi kan tillhandahålla, uppdatera, underhålla, förbättra och skydda vår webbplats, vår verksamhet och våra tjänster, och så att vi kan leverera relevant webbplatsinnehåll och onlineannonser.

De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är:

behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke (när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev) eller på våra legitima intressen*.

Marknadskommunikation

 

Om du registrerar dig hos oss eller frivilligt ger oss din e-postadress kommer du att få marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller sms. Dessa marknadsföringsmeddelanden är endast avsedda att informera dig om våra aktuella och kommande erbjudanden. Du kan naturligtvis när som helst välja att avbryta prenumerationen.

 

Hur avslutar man prenumerationen på marknadsföringskommunikation?

 

 

NYHETSBREV

Genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.
Genom att kontakta oss på info@kattegatfarming.com

Delning av dina uppgifter

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

Däremot kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till företag som är experter på sitt område och som hjälper oss att driva webbplatsen, driva vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig.

Men oroa dig inte! Alla våra tjänsteleverantörer är särskilt utvalda av oss för sin förmåga att tillhandahålla de specifika tjänster som behövs, däribland förmågan att hantera dina personuppgifter. Samtliga leverantörer ger tillräckliga garantier om att tillämpa de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna krav.

 

Vi delar dina personuppgifter i följande fall:

till alla medlemmar av vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta moderbolag och dess dotterbolag, samt om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter, eller för att skydda Kattegat Farming, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Detta inbegriper utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda oss mot bedrägerier och minska kreditrisken, till kunder om vi behandlar uppgifterna för deras räkning, till företag som ska verkställa ett avtal som vi ingår med dig eller dem och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett tillfredsställande sätt, t.ex. betalningsleverantörer, leveransföretag eller vårt lager.

Till andra professionella tjänsteleverantörer som webbvärdar, reklam-/marknadsföringsbyråer och analysföretag eller leverantörer av sökmotorer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälper oss att lagra dina uppgifter.

Med ditt uttryckliga samtycke.

överföring av din information utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om en tredje part befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas genom lämpliga skyddsåtgärder, vilket innebär att vi använder oss av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, om dataskyddsmyndigheten inte anser att tredjelandet har tillräckliga dataskyddslagar eller om det rör sig om företag som är certifierade för skydd av personuppgifter.

Identifiering krävs för att få tillgång till de personuppgifter som lagras

När du begär tillgång till dina uppgifter måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan du får det. Dessa åtgärder är enbart till för att skydda dina uppgifter och minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Vi ber dig därför att skicka oss original eller bestyrkta kopior av följande dokument: pass, identitetskort, personbevis eller körkort. Något av ovanstående dokument krävs för att kunna begära ut personuppgifter.

Vi strävar efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss antingen via e-post eller med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?


Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och så länge som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, lösa tvister, förhindra bedrägeri och missbruk eller genomdriva våra villkor.

När vi inte längre behöver behålla dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att det inte längre går att identifiera dig utifrån dem. Vi förstör all finansiell information på ett säkert sätt när vi har använt den och inte längre behöver den.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Kattegat Farming kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter.

Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärderna som SSL/TLS-kryptering för att skydda användardata och personuppgifter. Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla och använda personuppgifter.

 

Vi har etablerade skyddsprocesser för att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för våra eller tredje parts bearbetningssystem och tjänster samt möjlighet att återställa tillgänglighet och åtkomst till personuppgifter inom rimlig tid i händelse av någon fysisk eller teknisk incident.

Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi utbildar vår personal i bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal. Du får åtkomst till och kan redigera personuppgifterna när du har loggat in på ditt konto. För att kunna logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter – e-postadress och lösenord.

Det finns inget sätt att få åtkomst till personuppgifterna utan att känna till inloggningsuppgifterna, och därför kan ingen obehörig part komma åt dem. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med någon annan (inte ens vänner!). Informera oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har förlorat din inloggning eller om någon annan har fått åtkomst till ditt konto.

Länkar till andra webbplatser eller sociala medier

Vår webbplats eller våra nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser som tillhör våra partner, annonsörer och närstående företag. Observera att denna integritetspolicy endast gäller för denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser föreslår vi därför att du läser igenom integritetspolicyn för den, eftersom vi inte kan ta något ansvar för dessa policyer.

Cookies, spårpixlar och hur vi använder dem

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att få placeras på din dators hårddisk. När du har godkänt detta läggs cookiefilen till och hjälper sedan till att analysera webbtrafik eller meddela dig när du besöker en viss webbplats. Cookies gör att webbprogram kan svara dig personligen. Webbprogrammet kan skräddarsy sina aktiviteter efter dina behov och vad du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder cookies som registrerar trafiken på vår webbplats, för att se vilka sidor som används. Det hjälper oss att analysera data om trafiken på vår webbplats och förbättra webbplatsen så att den passar kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analyser och sedan tas dessa data bort från systemet.

Totalt sett hjälper sådana cookies oss att erbjuda dig en bättre webbplats genom att vi kan övervaka vilka sidor du tycker är användbara och inte. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de data du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men det brukar gå att ändra inställningarna för webbläsaren så att den avvisar cookies om du föredrar det. Detta kan hindra dig från att använda webbplatsen fullt ut.

En spårpixel, ibland även kallad pixeltagg, är vanligtvis en bild med en enda pixel som används för att skicka information från din dator eller mobila enhet till en webbplats.

Vi använder cookies och spårpixlar för att hålla reda på vad du har i din kundvagn och för att komma ihåg dig när du besöker webbplatsen nästa gång, samt för att identifiera vilka sidor du klickar på under ditt besök på vår webbplats och namnet på den webbplats du besökte omedelbart innan du klickade dig in på Luma-webbplatsen. Vi använder den här informationen för att förbättra vår webbdesign, vårt produktsortiment, vår kundtjänst och våra specialerbjudanden. Du kan naturligtvis inaktivera cookies och spårpixlar på din dator i menyerna för inställningar eller alternativ i din webbläsare. Det är dock möjligt att vissa delar av vår webbplats inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies. Vi kan också använda spårpixlar och annan teknik för att spåra om vår kommunikation når fram till dig och mäta om den är effektiv, eller för att samla in viss icke-personlig information om din dator, enhet eller webbläsare så att vi kan utforma bättre framtida kommunikation med dig.

Vi kan komma att ingå avtal med tredje part som kan använda cookies och spårpixlar och samla in information för vår räkning eller tillhandahålla tjänster som kreditkortshantering, frakt, reklamtjänster eller databehandling. Vi kallar dem våra Customer Care-partner. Dessa tredjeparter är enligt avtal förbjudna att dela den informationen med någon annan än oss eller våra andra Customer Care-partner.

Lista över cookies som vi samlar in

I tabellen nedan visas de cookies vi samlar in och informationen de lagrar.

Namn på cookie

Beskrivning av cookie

XSRF-TOKEN

hs

svSession

SSR-caching

 

_wixCIDX

_wix_browser_sess

consent-policy

smSession

TS*

bSession

fedops.logger.sessionId

 

wixLanguage

Used for security reasons

Used for security reasons

Used in connection with user login

Used to indicate the system from which the site was rendered

Used for system monitoring/debugging

Used for system monitoring/debugging

Used for cookie banner parameters

Used to identify logged in site members

Used for security and anti-fraud reasons

Used for system effectiveness measurement

Used for stability/effectiveness measurement

Used on multilingual websites to save user language preference

Tidsperiod

Session 

Session  

 

2 years 

 

1 minute 

 

 

3 months 

 

Session 

12 months 

Session 

Session 

30 minutes 

12 months 

Ändringar i vår integritetspolicy

 

Vi ser över vår integritetspolicy regelbundet. Vi publicerar alla uppdateringar på den här webbsidan. Om vi gör några betydande ändringar kontaktar vi dig direkt via e-post så att du kan titta på ändringarna. Vi ber dig att besöka sidan ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy. Om det skulle vara så att Kattegat Farming inte har bemött din begäran på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. KAttegat Farmings tillsynsmyndighet är svenska Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns här: https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-07-23.

bottom of page